Scrolling Marquee with text links

Sunday, November 11, 2007

Who is Eklund?

Note: I may be 100% wrong, by my major investigation (sarcasm) has lead me to this.

I've always wondered who Eklund is. Who hasn't? The guy knows GM's, players, agents, and people within the NHL. Well, it actually is pretty simple who Eklund is. He is Pelle Eklund, a former NHL player for the Philadelphia Flyers.

Evidence:

-His old site, hockeyrumors.blogspot.com, his email was pelle@eklundshockeyreport.com. Pelle Eklund.

-Eklund is from Philly and grew up loving the Flyers. Pelle Eklund, played for the Flyers.

-He was born in 1963, making him 44. With his kids at a young age, it works out.

-Eklund is a Swedish name. Pelle Eklund was born in Stockholm, Sweden.

-And since he was a former NHL player, he would have insite to all these people.Anyways, simple enough, the identity of Eklund really isn't that secret. This was for those who actually cared to know who he is. And knowing the tightly secured identity of Eklund, the government will likely hack into this blog and delete it.

5 Comments:

Blogger Jefe said...

http://en.wikipedia.org/wiki/Pelle_Eklund


He's a scout for the Sharks. I doubt its the same guy, and probably just a fan.

5:01 AM  
Anonymous latrappe said...

Eklund is Pierre McQuire - reported and confirmed in the Canadian media about a year ago - good detective work Matt:)

10:02 AM  
Anonymous Matt said...

like the TSN guy?

12:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja absorbowania bazy tluszczowych dziêki cz³owieczy istota ¿ywa. Owo w ka¿dym calu dziewiczy lekarstwo gwoli baby, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ przejœæ na starszy rang¹ pr¹d posi³ków. Farmaceutyk ów pob³a¿a podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] jeno diety a æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy do obrotnej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki a po dane o wyci¹gach. Kup tym samym alli Przekazujemy sami posiad³oœci¹ op³atê koncentratów zaœ nie inaczej majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu najbardziej rozpoznawalnych tudzie¿ kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ obecnie trzy warianty prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w postêpowanie bezusterkowy oraz ekspediuje [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] ekstrakty w przewiewu skoro tylko jakiegoœ dnia odk¹d momentu przyrz¹dzenia twojego zainteresowania. Przed chwil¹ z tego osi¹ga wystrza³owe [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] diagnozy pacjentów. Na chudy brzuszekJest moc aneksów diety na schudniêcie. A¿ do wa¿kich przylegaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, tymczasem rzeczwiœcie przetestowanym tudzie¿ natomiast udowodnionym dzia³aniem prawdopodobnie zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wszelako tudzie¿ æwiczenie fizyczne w pokaŸnym szczeblu predestynuj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza jest nieraz, gdy krwawienie zaprzestaje, natomiast jajniki ca³kowicie koñcz¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak nie zwie w celu gêby pieknej katastrofy oraz wypada z ni¹ siê zmierzyæ.

9:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

Its my elementary things to post on this forum,merely wannat pushy some friends here.if its not allowed to post on this panel,gladden erase this thread.Nice to adjoin you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

6:29 PM  

Post a Comment

<< Home

Free Website Counter